ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง: อ่าน 4 คน ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกัน กรณีอาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญและความเสียหายในที่หรือทางสาธารณะที่เกิดจากรถบรรทุกดิน : อ่าน 10 คน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร สมัยที่ 2/2565 ครั้ง ที่ 1 : อ่าน 22 คน แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) : อ่าน 94 คน การประกาศเจตนารมณ์สุจริตโปร่งใส : อ่าน 66 คน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร สมัยแรก ประจำปี 2565 : อ่าน 141 คน ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่บท (พิกัดหลักหมุดและรูปแปลงที่ดิน)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร: อ่าน 22 คน รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566: อ่าน 194 คน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔: อ่าน 147 คน ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร สมัยที่ 3/2564 ครั้ง ที่ 1 : อ่าน 20 คน  
 
แผนที่ อบต.