ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
70
16 มี.ค. 2565
2 การประกาศเจตนารมณ์สุจริตโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
42
03 มี.ค. 2565
3 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่บท (พิกัดหลักหมุดและรูปแปลงที่ดิน)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
1
15 ต.ค. 2564
4 รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
163
01 ต.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
31 ส.ค. 2564
6 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
217
02 ก.ค. 2564
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
176
04 มิ.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
161
17 พ.ค. 2564
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
226
01 พ.ค. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร การปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (work from Home) กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค ดาวน์โหลดเอกสาร
267
19 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16