ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
28 ส.ค. 2563
2 ข้อมูลข่าวสาร โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกพื้นที่ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
18 มิ.ย. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
25
18 พ.ค. 2563
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
08 พ.ค. 2563
5 ข้อมูลข่าวสาร โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศษสาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
26 มี.ค. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
13 มี.ค. 2563
7 ข้อมูลข่าวสาร โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง (โรคไข้มาลาเรีย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
7
12 มี.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินเพื่อปรับปรุงข้อมูลแผนที่แม่บท (พิกัดหลักหมุดและรูปแปลงที่ดิน)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 ก.พ. 2563
9 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 3
6
14 พ.ย. 2562
10 ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนคร สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 4
7
14 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13